info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 399
account_box กองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0887117193
นางสาวชนิญญา รอดอารี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0887117193
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 098-1464054
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 098-1464054
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นางสาวจนิสตา นามวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0808176944
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
นายไพโรจน์ กันแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0868677363
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 081-7903705
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 098-6344886
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
โทร : 098-6344886
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร