messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 113
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าดเรือนกระจก เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 307
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
ใบสมัครบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 85
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 และช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหา หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48
find_in_page การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
กำหนดการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติมประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
ประกาศ เรื่อง การับยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 55
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 162 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9