info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 400
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสุภาพร ประดิษฐคล้าย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม
โทร : 083-3764064
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
โทร : 063-6422632
(นางสาวบัวคำ โดดไธสง)
คนงาน
โทร : 063-6422632
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสุเทพ มณีเนตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 088-3717678
(นายชัชวาลย์ โชคชาตรี)
คนงานประจำรถขยะ

โทร : 088-3717678
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสถิตย์ ทองบ่อ)
คนงาน
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน
โทร : 093-1277913
(นายสมควร ก้ามสันเทียะ)
คนงาน

โทร : 093-1277913
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
(นายอุกฤษฎ์ ไชยนอก)
คนงาน
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 092-2532654
นายทองใบ แสนสุข
คนงานประจำรถขยะ

โทร : 092-2532654
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร