messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
verified_user คำสั่ง
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
คำสั่ง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 189
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 333
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 238
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 237
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 458
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 363
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 349
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายอำนาจเจ้าหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
การแบ่งงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน(กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่รับเงินและลงมือชื่อในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 427
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1040
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 160
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1